งานครั้งที่3การวางแผนการใช้สื่ออย่างเป็นระบบ
00027557_102300.gif

room_20091102125837.jpg
1. วิชาที่จะสอน คือ วิชาภาษาจีน kuma_diary.gif


2. เนื้อหาที่จะสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สอนคำศัพท์ภาษาจีน เรื่อง คำศัพท์ภาษาจีนหมวดครอบครัว 10 คำ

ประกอบด้วย

爸爸 Bàba พ่อ
妈妈 Māmā แม่
哥哥 Gēgē พี่ชาย
弟弟 Dìdì น้องชาย
姐姐 jiejie พี่สาว
妹妹 Mèimei น้องสาว
爷爷 Yéye ปู่
奶奶 Nǎinai ย่า
外婆 Wàipó ยาย
外公 waigong ตา3. สอนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

4. ลักษณะผู้เรียน

- นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

- อายุ 10-11 ปี

- มีความรู้ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน

- มีความกล้าแสดงออก

- มีความคิดสร้างสรรค์

- มีส่วนร่วมในชั้นเรียน

5. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถทำได้

- ผู้เรียนสามารถอ่านออกเสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
- ผู้เรียนสามารถจดจำคำศัพท์ได้ทุกคำ
- ผู้เีรียนสามารถเขียนคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง
- ผู้เรียนสามารถอ่านคำศัพท์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
- ผู้เรียนสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
6. กระบวนการจัดการเรียนรู้

ani_k_star_pink.gifขั้นนำ

- ครูเข้าห้องเรียน กล่าวคำทักทายนักเรียน

- ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่าวันนี้จะเรียนในหัวข้อ เรื่อง คำศัพท์ภาษาจีนในหมวดครอบครัว

- แจ้งให้นักเรียนทราบว่าเมื่อเรียนเสร็จแ้ล้วนักเรียนจะต้องสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ได้จริง ทั้งการอ่าน การเขียน และ การนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

- ครูทบทวนบทเรียนที่เรียนมาแล้วครั้งก่อน ด้วยการซักถามและอธิบาย ตอบข้อสงสัยของนักเรียน

- จัดกลุ่มแบบคละกัน กลุ่มละ 3-4 คน


ani_k_star_pink.gifขั้นสอน

- แจกใบความรู้เกี่ยวกับครอบครัว

- นำเสนอการสอนโดยการใ้ช้ สื่่อครอบครัวสุขสันต์

- ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครู

- โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษาหัวข้อที่เรียนในวันนี้จากแบบฝึกหัด นักเรียนแต่ละคนทำหน้าที่และปฏิบัติตามกติกาของ Cooperative Learning

เช่น เป็นผู้จดบันทึก ผู้คำนวณ ผู้สนับสนุน เมื่อสมาชิกทุกคนเข้าใจและสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องทุกข้อ ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตอบปัญหา

- การแข่งขันตอบปัญหา (Academic Games Tournament)โดย ครูทำหน้าที่เป็นผู้จัดการห้องเรียน โดยแบ่งตามความสามารถของนักเรียน เช่น

โต๊ะที่ 1 เป็นโต๊ะแข่งขันสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถเก่งมาก

โต๊ะที่ 2 และ 3 เป็นโต๊ะแข่งขันสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง

โต๊ะที่ 4 เป็นโต๊ะที่แข่งขันสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถอ่อน

- นักเรียนเปลี่ยนกันหยิบซองคำถามทีละ 1 ซอง (1 คำถาม) แล้ววางลงกลางโต๊ะ

- นักเรียนคนที่ทำหน้าที่อ่านคำถามจะเป็นคนให้คะแนน โดยมีกติกาการให้คะแนน ดังนี้

ผู้ตอบถูกเป็นคนแรก จะได้ 2 คะแนน

ผู้ตอบถูกคนต่อไป จะได้คนละ 1 คะแนน

ถ้าตอบผิด ให้ 0 คะแนนani_k_star_pink.gifขั้นสรุป


- นักเรียนทุกคนรวมคะแนนของตัวเอง โดยที่ทุกคนควรได้ตอบคำถามจำนวนเท่าๆ กัน จัดลำดับของคะแนนที่ได้ ซึ่งกำหนดโบนัสของแต่ละโต๊ะดังนี้

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดที่ 1ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 10 แต้ม

ผู้ที่ได้คะแนนรองที่ 2 ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 8 แต้ม

ผู้ที่ได้คะแนนรองที่ 3 ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 6 แต้ม

ผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ประจำโต๊ะแต่ละโต๊ะ จะได้โบนัส 4 แต้ม

- นักเรียนกลับมากลุ่มเดิม (Home Team) รวมแต้มโบนัสของทุกคนกลุ่มใดที่มีแต้มโบนัสสูงสุด จะให้รางวัลหรือติดประกาศไว้ในมุมข่าวของห้อง

- ทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง

- ประเมินผลในการเรียนครั้งนี้ โดยการให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องคำศัพท์ภาษาจีนหมวดครอบครัว
7. สื่อที่ใช้ในการสอนครั้งนี้


ani_k_star_pink.gif - สื่อ ครอบครัวสุขสันต์
- ใบความรู้ เรื่องครอบครัว
- แบบฝึกหัด เรื่องครอบครัว55.jpg

8. ใช้สื่อในขั้นสอน


ani_k_star_pink.gif ขั้นสอน

- นำเสนอการสอนโดยการใ้ช้ สื่่อครอบครัวสุขสันต์

- ให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ตามครู

- เฉลยคำตอบในเกมส์

ani_k_star_pink.gifขั้นสรุป

- ทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง

9. เหตุผลที่เลือกสื่อชนิดนี้


ani_k_star_pink.gifเพราะ สื่อชนิดนี้


1. ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

2. ภาพจะช่วยดึงความสนใจของผู้เรียนให้อยู่กับการเรียนการสอนได้นานยิ่งขึ้น

3. ทำให้กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

4. ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์จากแบบจำลองทำให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

5. ทำให้เด็กได้รู้คำศัพท์ สามารถอ่านออก เขียนได้ และตอบคำถามในชั้นเรียน

ุ6. ฝึกกระบวนการความคิดและการกล้าตัดสินใจ10. รูปภาพโครงร่างของสื่อการสอนที่จะผลิต


1.jpg
2.JPG